Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti TBF International, s.r.o.

(ďalej len „VOP“) so sídlom Kopčianska 3756/10, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka

IČO: 51488272
DIČ: 2120746705
IČDPH: SK2120746705

zapísané v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 69772/L (ďalej len „TBF“)
Všeobecné obchodné podmienky č. 1/2019 platné od 1. 4. 2019

I. Úvodné ustanovenia

 1. TBF je distribútorom Produktov, ktoré distribuuje formou priameho predaja, a to v rámci spotrebiteľsko – obchodnej siete založenej na princípe sieťového marketingu.
 2. Tieto VOP sú v prípade rozporu nadradené Zmluve, ktorou bol založený záväzkovo-právny vzťah medzi TBF a Partnermi, pričom riadia a upravujú situácie, ktoré nie sú Zmluvou pokryté.
 3. Pre účely VOP sa nižšie uvedenými termínmi rozumie:
  • Autoship je pravidelná (mesačná) automatická objednávka produktov TBF v množstve 15 kg a viac za partnerské ceny. Aktuálny obsah Autoshipu je uvedený v dokumente Kariéra s TBF. V prípade, ak pripadne deň odoslania Autoshipu na deň pracovného voľna alebo sviatku, bude odoslaný v nasledujúci pracovný deň.
  • Automatická objednávka je pravidelná (mesačná) automatická objednávka produktov TBF v množstve do 15kg za spotrebiteľské ceny.
  • KG sú body určené na výpočet provízie alebo zľavy z ceny produktov Partnerom. Získané KG sú započítané automaticky vždy pri každej objednávke z hierarchicky podradenej siete, avšak najneskôr do Koncovej uzávierky, na základe ktorej boli Partnerovi priznané. Jeden predaný kilogram kompletného krmiva pre psy sa rovná jednej jednotke KG.
  • Obratová hodnota je číselné vyjadrenie nákupu Produktov TBF, ktorého mechanizmus výpočtu je uvedený v dokumente Kariéra s TBF.
  • Predbežná uzávierka objednávok a dodaných Produktov je prvotný zber údajov o mesačnom objeme objednaných tovarov Partnermi a Spotrebiteľmi. TBF uskutočňuje Predbežnú uzávierku v posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorého sa Predbežná uzávierka týka. Výsledok Predbežnej uzávierky je orientačný.
  • Koncová uzávierka je uzávierka objednávok Produktov od Partnerov a Spotrebiteľov. Uskutočňuje sa raz mesačne pozadu do 7. dňa v mesiaci nasledujúceho po mesiaci, ktorý sa vyhodnocuje.
  • Odmena je odmena za činnosť špecifikovanú v článku VII. VOP, pričom spôsob jej výpočtu je stanovený v dokumente Kariéra s TBF.
  • Prezentácia spoločnosti, produktu a príležitosti TBF je marketingový dokument, ktorý obsahuje, okrem iného, mechanizmy výpočtu Odmien Partnera za výkon činností podľa Zmluvy.
  • Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri kúpe a používaní Produktov nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a Produkty TBF využíva pre vlastnú potrebu alebo potrebu blízkych osôb v množstve pravidelne alebo nepravidelne objednaných produktov TBF do 15 kg mesačne za spotrebiteľské ceny.
  • Partner je fyzická osoba nepodnikateľ (nad 18 rokov), fyzická osoba podnikateľ (SZČO) a právnická osoba (obchodné spoločnosti a družstvá), ktorý má aktívny Autoship a je zaradený v kompenzačnom pláne na pozícii P1 až P8 a ktorý v súvislosti s marketingom, propagáciou a predajom Produktov TBF uzatvoril Zmluvu o obchodnej spolupráci. Partner má nárok na zľavu z ceny produktov TBF až do výšky 100% a na finančnú províziu podľa kompenzačného plánu.
  • Spotrebiteľské ceny sú ceny produktov TBF pre registrovaných spotrebiteľov pri voľnom nákupe cez Klientsku zónu alebo pri Automatickej objednávke do 15kg.
  • Partnerské ceny sú ceny produktov TBF pre registrovaných partnerov pri voľnom nákupe cez Klientsku zónu nad 15kg alebo pri Autoship objednávke 15kg a viac.
  • Produkt je akýkoľvek produkt distribuovaný spoločnosťou TBF, ku ktorému je pridelená Obratová hodnota. Tá slúži na zaraďovanie Partnerov do základnej tabuľky odmien uvedenej v dokumente Kariéra s TBF.
  • Registračné číslo je číslo, ktoré Partnerovi alebo Spotrebiteľovi automaticky prideľuje TBF pri registrácií do informačného systému Klientska zóna, vygenerovaním zmluvy a potvrdením VOP.
  • Sieť je distribučná sieť TBF organizovaná ako viacúrovňová spotrebiteľsko-obchodná sieť v sieťovom marketingu.
  • Zmluva je zmluva o obchodnej spolupráci uzatvorená medzi TBF a obchodným Partnerom.
  • Klientska zóna je informačný systém, ktorý poskytuje Partnerom webové rozhranie s množstvom potrebných funkcií pre kontrolu a riadenie ich obchodnej siete, obsahuje materiály určené na propagáciu značky TBF. Prístup do klientskej zóny sa nachádza na webovej adrese app.thebestfriend.eu.

II. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Partner sa zaväzuje, že bude Produkty zákazníkom predávať výhradne formou sieťového marketingu a len na báze osobného predaja. Zároveň Partner vyhlasuje, že nebude Produkty ponúkať a predávať prostredníctvom internetu alebo internetových obchodov alebo prostredníctvom maloobchodných prevádzok. Pre zamedzenie pochybností za internetový predaj sa nepovažuje reklama a ponuka Produktov na internete prostredníctvom odkazu na oficiálnu webovú stránku TBF (www.tbf.biz).
 2. Partner môže mať s TBF uzavretú len jednu Zmluvu o obchodnej spolupráci.
 3. TBF sa zaväzuje dodávať Partnerovi ďalšie Produkty podľa objednávok Partnera a Partner sa zaväzuje ním objednané Produkty prevziať a zaplatiť za ne. Vlastnícke právo k Produktom prechádza na Partnera až momentom úplného zaplatenia ceny za objednávku.
 4. Obsah Autoshipu môže Partner zmeniť a to najneskôr 10 pracovných dní pred jeho zvyčajným odoslaním.
 5. Partner je oprávnený písomne/elektronicky odstúpiť od dodávky Autoshipu, a to s účinnosťou od nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení/zaevidovaní odstúpenia spoločnosťou TBF. Odstúpením od dodávky Autoshipu zostáva Zmluva s výnimkou príslušných ustanovení o Autoshipe naďalej v platnosti. Partner bude naďalej oprávnený kupovať Produkty za Partnerské ceny, avšak stráca právo na Odmenu za osobné poskytovanie informácií o TBF, jej Produktoch a distribučnom systéme a sieťovom marketingu novým záujemcom o spoluprácu, ako aj právo na Odmenu za odborné vedenie nových záujemcov o spoluprácu a Partnerov jemu hierarchicky podradených.
 6. TBF je oprávnená písomne odstúpiť od dodávky Autoshipu, a to s okamžitou účinnosťou, v prípade, ak Partner neprevezme Autoship za daný kalendárny mesiac ani do Koncovej uzávierky. Týmto nie je dotknutý nárok TBF na náhradu škody.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že Partnerské ceny a ceny za ďalšie Produkty a služby budú účtované a uhrádzané v eurách podľa cenníka TBF platného v deň doručenia objednávky Partnera.
 8. TBF zverejňuje aktuálny cenník vždy pri objednávkovom formulári (v elektronickej forme). Za doručenie Produktov TBF účtuje Partnerom dopravné podľa aktuálneho cenníka TBF, cena za dopravné je započítavaná podľa objemu objednávky.
 9. Partner je povinný písomne informovať TBF o každej zmene identifikačných údajov uvedených v záhlaví Zmluvy, a to do 5 dní odo dňa, kedy príslušná zmena nastala. V prípade, ak Partner svoju povinnosť písomne informovať TBF o zmene identifikačných údajov nesplní riadne a včas, zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú svojim konaním môže spôsobiť.
 10. Partner nakupuje a predáva produkty TBF pod svojím menom a na svoj účet. Partner nie je v pracovnoprávnom ani obdobnom pomere ku spoločnosti TBF a ani nesmie taký dojem vzbudzovať. Partner nevystupuje ani neobchoduje ako zamestnanec spoločnosti TBF ani ako osoba akokoľvek splnomocnená či poverená zo strany spoločnosti TBF. Zmluvná spolupráca so spoločnosťou TBF nezakladá obchodné zastúpenie v zmysle § 652 a nasl. Obchodného zákonníka ani inú formu zastúpenia a Partner nesmie taký dojem vzbudzovať.
 11. Partner je povinný sám si zaistiť príslušné oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti, pokiaľ je takéto oprávnenie vyžadované právnymi predpismi, a sám plniť všetky povinnosti, ktoré pre neho z tejto činnosti vyplývajú, vrátane povinností vyplývajúcich najmä z daňových a živnostenských predpisov. Partner sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať spoločnosť TBF o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa oprávnenia na podnikanie a daňovej registrácie.

III. Predaj Produktov TBF

 1. Partneri predávajú Produkty vo svojom mene, na vlastný účet a nebezpečenstvo. Partner nie je oprávnený robiť v mene TBF akékoľvek právne úkony, pokiaľ mu nebolo udelené osobitné plnomocenstvo.
 2. Partneri sú povinní pri propagácii a predaji Produktov konať v súlade so Zmluvou, týmito VOP, dokumentom Prezentácia spoločnosti, produktu a príležitosti TBF a Etickým kódexom, príslušnými právnymi predpismi a dobrými mravmi.
 3. Vzhľadom na špecifické vlastnosti Produktov a z dôvodu zachovania jednotnosti a vysokých kvalitatívnych štandardov prezentácie Produktov, sú všetky Produkty určené na výhradný predaj v Sieti a ani reklamné a iné propagačné materiály vzťahujúce sa k Produktom nesmú byť predávané, vystavované ani inak prezentované v maloobchodných prevádzkach, na internete a pod., a môžu byť propagované a predávané iba priamym predajom zákazníkom pri osobných predajných schôdzkach, seminároch alebo online hovoroch, prezentáciách.
 4. Z dôvodu zachovania vysokej kvality Produktov, sú Partneri povinní dodržiavať predpísané podmienky na skladovanie uvedené na obaloch Produktov.

IV. Objednávka, platobné a dodacie podmienky

 1. Objednávky Partnerov na dodávky Produktov sa uskutočňujú:
  • Cez objednávkový systém TBF na webových stránkach Klientskej zóny – spotrebiteľská /partnerská cena za takto objednané Produkty bude hradená prevodom na bankový účet TBF na základe zálohovej faktúry, platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány alebo môže byť hradená aj automaticky a to pridaním platobnej karty v sekcií automatická platba.
 2. TBF vyexpeduje objednané Produkty nasledovne:
  • V prípade platenia bezhotovostným prevodom najneskôr do piatich (5) pracovných dní od pripísania platby na účet TBF.
 3. Ustanovenie ods. 2 tohto článku sa nepoužije v prípade, ak TBF do dvoch (2) pracovných dní od doručenia objednávky Produktov Partnera upozorní, že objednané Produkty nie sú aktuálne na sklade a oznámi Partnerovi termín, kedy budú dodané. V prípade, že Partner nesúhlasí s takouto zmenou dodacích podmienok, je oprávnený objednávku zrušiť, a to najneskôr do dvoch (2) pracovných dní od doručenia písomného (elektronicky) upozornenia TBF.

V. Záručná doba a reklamácia

TBF poskytuje záruku na dodané Produkty. Záručná doba každého Produktu je uvedená na obale každého Produktu (minimálna doba trvanlivosti). Podmienkou uznania záručnej vady Produktu je dodržanie pravidiel pre skladovanie a nakladanie s Produktmi, ktoré sú uvedené na obale Produktu.

VI. Podmienky prezentácie a poskytovania informácií o TBF, jej Produktoch a distribučnom systéme TBF a v sieťovom marketingu a odborné vedenie nových Partnerov

 1. Partneri sú oprávnení osobne prezentovať a poskytovať informácie o TBF, jej Produktoch, distribučnom systéme a sieťovom marketingu novým záujemcom o spoluprácu.
 2. Partneri sú povinní pri rokovaniach so záujemcami o spoluprácu konať v súlade so Zmluvou, týmito VOP, dokumentom Prezentácia spoločnosti, produktu a príležitosti TBF, príslušnými právnymi predpismi a dobrými mravmi.
 3. Partner je povinný zabezpečiť odborné vedenie nových záujemcov o spoluprácu a Partnerov jemu v Sieti hierarchicky podradených. Zmluvné strany zhodne deklarujú, že štandardy záväzné pre odborné vedenie nových Partnerov sú definované v Akadémií TBF.

VII. Propagačný poriadok

 1. Spoločnosť TBF International, s.r.o. je výhradným vlastníkom obchodnej značky, registračnej známky, systému Klientska zóna, obchodnej siete, materiálov Prezentácia spoločnosti, produktu a príležitosti TBF, Informácia o produkte a Akadémia TBF.
 2. Spoločnosť TBF si vyhradzuje právo aktívne monitorovať činnosť súvisiacu s propagáciou produktov TBF, pokiaľ dochádza k využívaniu chránených prvkov TBF, materiálov Prezentácia spoločnosti, produktu a príležitosti TBF, Informácia o produkte a Akadémia TBF.
 3. Spoločnosť TBF si vyhradzuje právo namietať alebo zastaviť propagačnú činnosť Partnerov, pokiaľ táto propagácia nie je v súlade s dobrými mravmi a Etickým kódexom TBF, obsahuje alebo sa spája s hanlivými, vulgárnymi alebo inými nevhodnými symbolmi či výrokmi.
 4. Spoločnosť TBF si vyhradzuje právo namietať alebo zastaviť inú propagačnú činnosť Partnerov, ktorá by mohla poškodiť dobré meno spoločnosti. 5. Partneri sú povinný na propagáciu produktov TBF používať vždy aktuálnu verziu propagačných materiálov, ktoré sú k dispozícií na stiahnutie v informačnom systéme Klientska zóna alebo sú dostupné vo fyzickej forme k zakúpeniu cez informačný systém Klientska zóna.

VIII. Odmena

 1. Provízia za činnosti podľa článku VI. týchto VOP je pripísaná na eWallet v informačnom systéme Klientska zóna (dostupná cez app.thebestfriend.eu) po Konečnej uzávierke.
 2. Odmena sa vypočítava sa podľa pravidiel stanovených v dokumente Prezentácia spoločnosti, produktu a príležitosti TBF na základe kumulovanej obratovej hodnoty v jednotke KG a pozície v kariére TBF mesačne po Predbežnej uzávierke.
 3. Odmena pozostáva z priamej provízie (vypočíta sa z obratu v KG v priamej línií obchodnej Siete) a tímovej provízie, (vypočítava na základe obratu v Sieti hierarchicky podriadenej priamej línií a rozdielu pozície v kariére TBF).
 4. Partner môže kedykoľvek elektronicky v prostredí Klientskej zóny požiadať o vyplatenie odmeny do výšky zostatku prostriedkov na eWallet. K odmene bude účtovaná DPH podľa príslušných právnych predpisov v prípade, že Partner je platcom DPH.
 5. Pre zamedzenie pochybností sa predpokladá, že všetky náklady Partnerov v súvislosti s činnosťami podľa článku VI. týchto VOP sú zahrnuté v Odmene a Partneri nemajú nárok na ich náhradu.
 6. Výška Odmeny sa počíta na základe údajov získaných TBF v rámci Predbežnej uzávierky a presných údajov z Koncovej uzávierky. Koncová uzávierka je rozhodujúca pre výpočet Provízie v príslušnom kalendárnom mesiaci.
 7. TBF informuje Partnera o neprevzatých dodávkach objednaných Produktov od Spotrebiteľov a Partnerov jemu v Sieti hierarchicky podradených v období medzi Predbežnou a Koncovou uzávierkou, najneskôr však do konca pracovnej doby posledného pracovného dňa pred dňom Koncovej uzávierky, a to označením objednávok v Klientskej zóne.
 8. Elektronická peňaženka eWallet v Klientskej zóna prioritne využíva Odmenu na úhradu Autoshipu, zvyšné prostriedky sú dostupné na vyplatenie na požiadanie Partnera prostredníctvom Klientskej zóny.

IX. Sieť

 1. Každý nový Partner / Spotrebiteľ je zaradený do Siete hierarchicky pod Partnera / Spotrebiteľa s Autoshipom, ktorý ho odporučil TBF.
 2. V prípade, že potenciálny záujemca o spoluprácu sám kontaktoval TBF a na výzvu neuvedie, od koho získal kontakt, bude zaradený do Siete pod Partnera, ktorého určí TBF.
 3. V prípade, že zanikne z akéhokoľvek dôvodu Zmluva alebo dohoda o Autoshipe príslušného Partnera / Spotrebiteľa, prechádzajú Partneri a Spotrebitelia s Autoshipom jemu hierarchicky podradení pod Partnera / Spotrebiteľa s Autoshipom jemu v Sieti bezprostredne nadradeného, a to vrátane ich hierarchicky podradených Partnerov a Spotrebiteľov, ak nie je ďalej uvedené inak.
 4. Partner / Spotrebiteľ, ktorého dodávka Autoshipu zanikla, potom využíva iba výhody nákupu za Partnerské ceny. Tento Partner / Spotrebiteľ môže naďalej odporúčať potenciálnych nových Partnerov a Spotrebiteľov, avšak títo noví Partneri a Spotrebitelia sú zaradení pod Partnera /Spotrebiteľa s Autoshipom jemu v Sieti bezprostredne nadradeného.
 5. Partner má právo vo výnimočných odôvodnených prípadoch požiadať o zmenu svojho v Sieti bezprostredne hierarchicky nadradeného Partnera pre seba vrátane Spotrebiteľov a Partnerov v Sieti hierarchicky podradených, avšak iba na Partnera v Sieti po línii nahor. Jednotlivé prípady posudzuje TBF a do 30 dní od doručení žiadosti oznámi Partnerovi rozhodnutie.

X. Materiálová podpora

 1. TBF poskytuje Partnerom na vyžiadanie materiálovú podporu, ktorá spočíva v zaistení štandardných vizitiek, ktoré deklarujú príslušnosť k Sieti, formulárov, marketingových a študijných materiálov a pod., a to za cenu podľa platného cenníka TBF.
 2. Pri napĺňaní účelu Zmluvy sú Partneri oprávnení používať ochranné známky TBF.
 3. Partneri, ktorí sú platiteľmi DPH súhlasia s tým, že TBF vystaví faktúru na Odmeny v príslušnom kalendárnom mesiaci menom partnera. Generovanie faktúr prebieha bezprostredne po koncovej uzávierke.

XI. Ochrana osobných údajov

V súvislosti so Zmluvou bude TBF zhromažďovať, uchovávať a ďalej spracúvať osobné údaje Partnerov. TBF sa zaväzuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi a Zmluvou. Partner týmto poskytuje TBF, ako správcovi dát, súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v Zmluve alebo získaných na jej základe (vrátane odosielania do iných členských štátov EÚ) počas platnosti Zmluvy a ďalej po ukončení Zmluvy, a to mena, priezviska, názvu, rodného čísla, identifikačného čísla, bydliska, sídla, kontaktných údajov, údajov o osobnom obrate a prípadných neprevzatých či vrátených objednávok a údajov o obrate celej jeho obchodnej skupiny a výšky Odmeny s cieľom evidencie zloženia a obratu jednotlivých obchodných skupín v rámci Siete a výpočtu odmien Partnerov, pričom Partner výslovne súhlasí so sprístupnením týchto údajov Partnerom a Spotrebiteľom v Sieti v línii smerom nahor. Spracovaním vyššie uvedených osobných údajov môže TBF poveriť tretiu osobu ako sprostredkovateľa, s čím Partner výslovne súhlasí.

XII. Základy spracovávania osobných údajov v spoločnosti TBF International, s.r.o.

TBF týmto informuje Partnerov o základných zásadách a postupoch pri spracovávaní osobných údajov spoločnosťou TBF International, s.r.o. ako prevádzkovateľom informačného systému Klientka zóna a to v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len “GDPR“) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“).

Prevádzkovateľ: TBF International, s.r.o. so sídlom Kopčianska 3756/10, 851 06 Bratislava, IČO: 51 488 272 819, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 69772/L, e-mail: office@tbf.biz, , (ďalej ako „TBF“)
Dotknuté osoby: Spotrebitelia, s ktorými má TBF uzatvorené kúpne zmluvy na diaľku a Partneri, s ktorými má TBF uzatvorené Zmluvy o obchodnej spolupráci.

Zodpovedná osoba: TBF s ohľadom na článok 37 GDPR neurčil zodpovednú osobu. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: TBF neprenáša osobné údaje do tretej krajiny a ani medzinárodnej organizácie.

Doba spracovávania údajov: Osobné údaje Spotrebiteľov a Partnerov TBF spracováva po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu maximálne 1 roka od ukončenia zmluvného vzťahu. Osobné údaje spracovávané podľa osobitného predpisu spracováva TBF po dobu stanovenú v konkrétnom právnom predpise. V prípade spracovávania osobných údajov na účel oprávneného záujmu spracúva TBF tieto údaje po nevyhnutnú dobu na uplatnenie týchto oprávnených záujmov. TBF vyhlasuje, že jeho oprávnený záujem pri spracovávaní osobných údajov Spotrebiteľov a Partnerov neprevažuje nad záujmami a právami týchto osôb.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: TBF nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Dozorný úrad: Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, IČO: 36 064 220, tel. č.: 02/3231 3220, e-mail: ochrana@pdp.gov.sk. 1.

1. Zdroje osobných údajov:

TBF získava osobné údaje priamo od Spotrebiteľov a Partnerov, a to:

 1. od Spotrebiteľov v rámci objednávkového formulára v Klientskej zóny. TBF informuje svojich zákazníkov, ktoré osobné údaje musia pre účely plnenia objednávky poskytnúť a ktoré poskytujú dobrovoľne. Poskytnutie týchto údajov však podstatne uľahčí komunikáciu TBF so spotrebiteľmi a zefektívni poskytovanie služieb.
 2. od Partnerov v rámci uzavretia Zmluvy o obchodnej spolupráci na diaľku. TBF vždy informuje svojich partnerov, ktoré osobné údaje musia pre účely plnenia zmluvy poskytnúť a ktoré poskytujú dobrovoľne. Poskytnutie týchto údajov však podstatne uľahčí komunikáciu TBF s partnermi a zefektívni poskytovanie služieb.

Za účelom zvyšovania kvality služieb a na základe oprávneného záujmu TBF monitoruje a zaznamenáva komunikáciu emailom.

2. Právny základ spracovávania:

Osobné údaje Spotrebiteľov a Partnerov sú spracovávané na základe nasledujúcich právnych základov:

 1. Súhlasu Spotrebiteľov a Partnerov,
 2. spracovávanie na účely plnenia zmluvy;
 3. spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti TBF,
 4. spracovávanie nevyhnutné na účel oprávneného záujmu.

3. Účel a rozsah spracovávania:

Za účelom a na základe plnenia zmluvy TBF spracováva: meno, priezvisko / názov, dátum narodenia / identifikačné číslo, bydlisko/sídlo, tel. číslo, e-mail, údaj o osobnom obrate, o prípadných neprevzatých alebo vrátených objednávkach, údaj o obrate celej siete (obchodnej skupiny) a výške odmeny. V prípade, že má TBF v úmysle spracovávať iný osobný údaj ako je uvedený v tomto článku, prípadne pre iné účely, môže tak urobiť iba na základe platne udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov Spotrebiteľov alebo Partnerov. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje Spotrebiteľ alebo Partner na samostatnej listine alebo súhlasom v Klientskej zóne.

4. Príjemcovia osobných údajov:

TBF neprenáša osobné údaje žiadnym tretím subjektom, s výnimkou Siete v línii smerom nahor v zmysle čl. 47 GDPR a sprostredkovateľov. Takýto prenos osobných údajov je potrebný za účelom plnenia kúpnej zmluvy (objednávok) so Spotrebiteľmi a Zmlúv o obchodnej spolupráci uzatváraných s Partnermi.

Sprostredkovateľmi osobných údajov sú:

 1. spoločnosti zaoberajúce sa účtovníctvom, ktoré sú poverené na vykonávanie účtovníckych operácií a mzdového účtovníctva a za týmto účelom sú im poskytnuté osobné údaje, Spotrebiteľov a Partnerov;
 2. spoločnosti zaoberajúce sa IT operáciami, ktoré sú poverené na vykonávanie IT administrácie softwarových programov, ktoré TBF využíva, a za týmto účelom sú im poskytnuté osobné údaje Spotrebiteľov a Partnerov;
 3. spoločnosti zaoberajúcej sa doručovaním zásielok na základe objednávok Spotrebiteľov a Partnerov.

Spracúvanie osobných údajov môžu pre TBF vykonávať sprostredkovatelia výhradne na základe zmlúv o spracúvaní osobných údajov, tzn. s garanciami organizačno-technického zabezpečenia týchto údajov, pri rešpektovaní príslušných ustanovení GDPR a ZOOÚ. Sprostredkovatelia si sú vedomí, že osobné údaje dotknutých osôb nesmú použiť na iné účely.

5. Práva Spotrebiteľov a Partnerov:

Dotknutá osoba má:

 1. právo na prístup k osobným údajom: Dotknutá osoba má právo získať od TBF potvrdenie, že sa jej osobné údaje spracovávajú, na prístup k jej osobným údajom, ktoré sa spracovávajú a na poskytnutie ďalších doplňujúcich informácií: a.) na aký účel TBF spracúva jej osobné údaje, b.) konkrétne ktoré osobné údaje TBF/sprostredkovateľ spracúva, c.) komu TBF spracovávané osobné údaje poskytuje, d.) ako dlho budú osobné údaje uchovávané; e.) odkiaľ jej osobné údaje TBF získal (informácie o zdroji, ak osobné údaje neposkytla sama dotknutá osoba); f.) aké primerané záruky ochrany osobných údajov prijal TBF pri prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Dotknutá osoba má zároveň právo získať prvú a jednu kópiu výpisu alebo odpisu spracovávaných osobných údajov zdarma.
 2. právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby TBF bez zbytočného odkladu opravila nepresné osobné údaje, príp. doplnila neúplné osobné údaje. Zakotvuje sa taktiež povinnosť TBF oznámiť vykonanie opravy osobných údajov samotnej dotknutej osobe a všetkým príjemcom, ktorým boli jej údaje poskytnuté.
 3. právo na výmaz osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby TBF bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v prípade, že: a.) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý ich TBF získal alebo spracovával; b.) dotknutá osoba odvolala súhlas na spracovávanie osobných údajov na účel, na ktorý boli spracovávané a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie; c.) dotknutá osoba namieta spracovávanie osobných údajov vykonávané za účelom splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej TBF alebo spracovávanie vykonávané na účel oprávnených záujmov TBF alebo tretej strany a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie; d.) namieta spracovávanie osobných údajov na účel priameho marketingu; e.) sa osobné údaje spracovávajú nezákonne; f.) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa ZOOÚ, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná; g.) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. Právo na výmaz osobných údajov sa neuplatní, ak je ich spracúvanie potrebné na: i.) uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie; ii.) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva EÚ alebo práva členského štátu, ktorému podlieha TBF, medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej TBF; iii.) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; iv.) na účel archivácie, na vedecké účely alebo účel historického výskumu či na štatistický účel, t. j. na privilegované účely, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania; v.) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 4. právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na to, aby TBF obmedzil spracovávanie v ktoromkoľvek z týchto prípadov: a,) ak dotknutá osoba napadne – namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho TBF overiť správnosť údajov; b.) ak TBF spracováva údaje protizákonne a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; c.) TBF už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovávania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov; d.) ak je spracovávanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej TBF alebo nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje TBF alebo tretia strana (s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa), a dotknutá osoba namietala voči spracovávaniu v prípadoch uvedených v tomto odseku, má právo na obmedzenie spracovávania až do overenia, či oprávnené dôvody na strane TBF prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 5. právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo: a.) získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla TBF; b.) preniesť osobné údaje bez obmedzení k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom pôvodný prevádzkovateľ (TBF) nejakým spôsobom bránil; c.) požadovať od TBF, aby on preniesol jej osobné údaje k druhému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné; d.) naďalej pokračovať vo využívaní „služieb“ TBF. Konkrétne ide o tieto druhy údajov: i.) údaje aktívne a vedome poskytnuté dotknutou osobou; ii.) vypozorované údaje poskytnuté dotknutou osobu na základe používania služby alebo zariadenia. Dotknutá osoba však nemá právo na prenosnosť osobných údajov v neobmedzenom rozsahu.
 6. právo namietať spracovávanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo namietať proti spracovávaniu jej osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje na uvedených právnych základoch: a.) spracovávanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej TBF; b.) spracovávanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov TBF alebo tretej strany; c.) na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracovávanie osobných údajov na účel priameho marketingu, TBF nesmie ďalej údaje na tento účel spracovávať. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pričom ten ju musí informovať o stave vybavenia jej žiadosti. Spracovávanie osobných údajov nemožno namietať, keď spracovávanie osobných údajov dotknutej osoby je nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu a keď sa údaje spracovávajú na vedecký účel, účel historického výskumu či na štatistický účel.
 7. právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: V zmysle čl. 22 GDPR a § 28 ZOOÚ má dotknutá osoba právo žiadať, aby automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania bolo voči nej neúčinné. Keďže TBF túto spracovateľskú činnosť nevykonáva, eventuálne námietky voči nej sú irelevantné.

XIII. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.
 3. TBF ako prevádzkovateľ Klientskej zóny vráti zaplatené plnenie za tovar / službu bez náhrady nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 4. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 5. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 6. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (v Klientskej zóne sú tieto tovary označené v detaile tovaru ako „Na objednávku“ ).
 7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

XIV. Obchodné tajomstvo

TBF a Partner sa dohodli, že informácie, ktoré Partner získa v priebehu trvania zmluvného vzťahu s TBF, najmä informácie o TBF, jej Partneroch, obchodných partneroch a dodávateľoch výrobkov a služieb, Spotrebiteľoch, obchodnom modeli, použitých technológiách, ktoré nie sú bežne verejne dostupné, považuje TBF za obchodné tajomstvo patriace k jej podniku a z uvedeného dôvodu má TBF záujem na jeho utajení. Partner sa zaväzuje, že obchodné tajomstvo bude chrániť, nesprístupní ho z akéhokoľvek dôvodu, a to ani čiastočne, iným osobám ani ho nevyužije vo svoj vlastný prospech. Povinnosť ochrany obchodného tajomstva trvá po celú dobu existencie obchodného tajomstva. V prípade pochybností, či daná informácia je súčasťou obchodného tajomstva TBF, je Partner povinný vyžiadať si vopred písomné stanovisko TBF a toto stanovisko rešpektovať.

XV. Rozhodné právo a príslušný súd

 1. TBF a Partner sa dohodli, že práva a povinnosti ako aj právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy a VOP sa budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka.
 2. TBF a Partner sa dohodli, že prípadné nejasnosti resp. spory vzniknuté zo vzťahov založených touto Zmluvou, budú riešiť prednostne vzájomnou dohodou.
 3. V prípade, že sa TBF a Partner nedohodnú v primeranej lehote, spor bude riešený prostredníctvom vecne a miestne príslušného súdu Slovenskej republiky podľa sídla TBF.

XVI. Ukončenie Zmluvy

 1. Zmluvu môžu ukončiť zmluvné strany spôsobmi a z dôvodov uvedených v zákone alebo vo VOP, a to najmä nasledujúcimi spôsobmi:
  • dohodou,
  • odstúpením z dôvodu podstatného porušenia povinností druhej zmluvnej strany, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane,
  • výpoveďou, pričom výpovedná lehota je tri (3) mesiace a začína sa prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane,
  • automatickým ukončením, a to v prípade, že Partner počas dvanástich (12) kalendárnych mesiacov neuskutočnil voči TBF žiadnu objednávku Produktov (vrátane Autoshipu), a to k poslednému dňu lehoty uvedenej v tomto ustanovení,
  • smrťou alebo zánikom Partnera alebo zánikom TBF.
 2. Za podstatné porušenie povinností podľa ods. 1 písm. b) zo strany TBF sa považuje:
  • omeškanie s platbou Odmeny po dobu dlhšiu ako 20 pracovných dní,
  • opakované nedodanie objednaných Produktov s výnimkou prípadov uvedených v článku IV. ods. 3 VOP,
  • porušenie povinností v súvislosti s ochranou osobných údajov.
 3. Za podstatné porušenie povinností podľa ods. 1 písm. b) zo strany Partnera sa považuje:
  • zánik príslušných oprávnení Partnera na výkon činností podľa tejto Zmluvy,
  • meškanie s platbou Partnerskej ceny za Produkty dodané TBF za čas dlhší ako pätnásť (15) dní, pričom v prípade opakujúceho sa meškania s platbou počas predchádzajúcich troch (3) kalendárnych mesiacov je TBF oprávnená od Zmluvy odstúpiť ihneď bez uplynutia vyššie uvedenej dodatočnej lehoty, pričom Partnerova sieť sa následne posunie hierarchicky najbližšie nadriadenému Partnerovi,
  • porušenie zákazu predaja Produktov prostredníctvom internetových obchodov alebo maloobchodných prevádzok,
  • porušenie povinnosti k ochranne obchodného tajomstva,
  • porušenie akejkoľvek povinnosti alebo pravidla stanovených pre rokovanie s potenciálnymi záujemcami o spoluprácu,
  • porušenie akejkoľvek povinnosti alebo pravidla stanovených pre rokovanie so Spotrebiteľmi a/alebo ostatnými Partnermi a/alebo koncovými zákazníkmi a pre predaj Produktov koncovým zákazníkom,
  • opakované alebo závažné porušenie ktorejkoľvek povinnosti Partnera v súvislosti s odborným vedením Partnerov jemu v Sieti podradených,
  • poškodzovanie mena a/alebo dobrej povesti TBF alebo mena a/alebo dobrej povesti jej Partnerov či Spotrebiteľov,
  • porušenie povinností v súvislosti s ochranou osobných údajov, a to najmä zneužitie osobných údajov Partnerov či Spotrebiteľov svojej alebo aj inej obchodnej skupiny TBF,
  • opakované alebo závažné porušenie ktorejkoľvek ďalšej povinnosti Partnerov stanovených Zmluvou,
  • akékoľvek porušenie Propagačného poriadku.

XVII. Doručovanie

Zmluvné strany sa pre účely doručovania dohodli, že záväzné sú adresy resp. e-mailové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy. V prípade, že v priebehu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a VOP došlo k zmene adresy a zmena bola oznámená v súlade s touto Zmluvou a VOP, platí posledná oznámená adresa.

XVIII. Zmeny VOP, dokumentu Prezentácia spoločnosti, produktu a príležitosti TBF a Etického kódexu TBF

TBF a Partner sa dohodli, že TBF je oprávnená uskutočňovať zmeny VOP, dokumentu Prezentácia spoločnosti, produktu a príležitosti TBF a Etického kódexu TBF. V prípade zmeny VOP, dokumentu Prezentácia spoločnosti, produktu a príležitosti TBF a Etického kódexu TBF zverejní aktuálne znenie v Klientskej zóne na webových stránkach (app.thebestfriend.eu). O tejto zmene je TBF povinná Partnera informovať. V prípade, že Partner nevyjadrí nesúhlas s navrhovanou zmenou VOP má sa za to, že so zmenou súhlasí a nové znenie VOP sú voči nemu účinné odo dňa účinnosti novej verzie VOP. V prípade vyjadrenia nesúhlasu je TBF od uzavretej zmluvy oprávnená s okamžitou platnosťou odstúpiť alebo Zmluvu ukončiť dohodou podľa čl. XVI, ods. 1, písm. a) VOP. TBF je súčasne povinná viesť a archív VOP s uvedením dátumu účinnosti zmien.

XIX. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP tvoria prílohu a neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, pričom podrobnejšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán.
 2. Ak sa niektorá časť tejto Zmluvy alebo VOP stane neplatnou, nerobí táto skutočnosť neplatnou celú zmluvu. Zmluvné strany sa dohodli, že v takomto prípade vynaložia maximálne úsilie na konvalidáciu neplatnej časti Zmluvy alebo VOP.
 3. Partner je oprávnený postúpiť Zmluvu v súlade s ustanovením § 524 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, a to iba s predchádzajúcim písomným súhlasom TBF. Pokiaľ bude mať plnenie zo Zmluvy trvajúci alebo opakujúci sa charakter, môže byť Zmluva postúpená s účinkami k tomu, čo ešte nebolo splnené.
 4. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. 4. 2019 a rušia a nahrádzajú predchádzajúce znenie obchodných podmienok.